Naujienos

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI APKLAUSOS REZULTATAI

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė), vykdydama 2020-2021 m. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą, 2020 m. spalio mėn. atliko anoniminę darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą, kuria buvo siekiama atskleisti koks yra Bendrovės darbuotojų požiūris į korupciją bei koks Bendrovės darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis. Klausimynas sudarytas anonimiškumo principu, gauti duomenys pateikiami tik statistiškai apibendrinti.

Anoniminė anketa buvo pateikta visiems Bendrovės darbuotojams (89). Apklausoje sudalyvavo 63 proc. (56) (2019 m. – 49 proc. (40)) respondentų. Apklaustųjų profilis – didžiausia dalis atsakiusiųjų buvo 51-60 m. amžiaus (38 proc.), turintys aukštesnįjį išsilavinimą (32 proc.) ir Bendrovėje dirbantys ilgiau nei 5 m. (50 proc.).

Antikorupcinė aplinka Bendrovėje.

2020 m. 96 proc. proc. apklaustųjų mano, kad korupcija Bendrovėje netoleruojama. Kad Bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės teigiamai atsakė 66 proc. (2019 m. – 78 proc.). Darbuotojų buvo prašyta nurodyti apie kokias korupcijos prevencijos priemones jie yra girdėję, tai 46 proc. (2019 m. 53 proc.) respondentų įvardino Bendrovėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

84 proc. (2019 m. – 85 proc.) apklaustųjų žino kam reikia pranešti apie korupcijos atvejį. Paprašius nurodyti, kur reikėtų kreiptis, paaiškėjo, kad 57 proc. (2019 m. – 58 proc.) respondentų atitinkamą informaciją žinojo.

Darbuotojo korupcijos netoleravimo aspektai.

2019 m. absoliuti dauguma respondentų nurodė nėra buvę situacijų, kuomet jiems vykdant pavestas funkcijas buvo siūloma atsidėkoti ar bandoma kitaip paveikti. 2020 m. tokių atsakiusiųjų dalis sudarė 95 proc.

2020 m. 96 proc. (2019 m. – 93 proc.) respondentų nurodė, kad praneštų tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam kompetentingam subjektui, jeigu jiems siūlytų atlygį, dovaną.

Jeigu ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe 91 proc. (2019 m. – 98 proc.) apklaustųjų nurodė, kad praneštų ir didžiausia dalis (63 proc.) atsakiusiųjų nurodė, kad praneštų tiesioginiam vadovui.

Darbuotojo vidinės vertybės.

Kad išspręsti savo problemas kitose įstaigose 93 proc. (2019 m. – 93 proc.) respondentų neduotų atlygio ir 84 proc. (70 proc.) nesinaudotų pažintimis. Tik 2 proc. (1) apklaustųjų nurodė, kad per pastaruosius pusę metų yra davęs kyšį. 2019 m. tokių nebuvo. Dažniausiai nurodytos kyšio nedavimo priežastys – nebuvo situacijos, kurioje būtų reikalaujama kyšio, prieštarauja įsitikinimams, pažeistų įstatymus.

Darbuotojo proaktyvumas.

Absoliuti dauguma apklaustųjų tiek 2020 m., tiek 2019 m. nepateisina nesąžiningą darbuotojų elgesį, kai vykdant darbe pavestas funkcijas yra nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, kurie sąlygotų korupcijos atsiradimą. Pateikus situaciją: Jeigu išgirstumėte, kad viename kabinete dirbantis kolega, kuris yra atsakingas už konkretaus pirkimo dokumentų rengimą, kalbėdamas asmeniniu mobiliojo ryšio telefonu pasakytų, kad „reiktų iš anksto žinoti, kaip pataisyti kvalifikacinius reikalavimus, kad konkurse nedalyvautų tie, kam nereikia“, ką darytumėte? 43 proc. (2019 m. – 43 proc.) respondentų nurodė, kad imtųsi aktyvių veiksmų.

Išvados

Įvertinus gautus rezultatus dėl darbuotojų korupcijos netoleravimo, 2020 m. AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų korupcijos tolerancijos indeksas sudarė 6 proc., 2019 m. šis rodiklis siekė 4,5 %. Nepaisant to, darytina išvada, jog Bendrovės darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Bendrovėje yra minimali. Tačiau taip pat darytinos įžvalgos dėl Bendrovės darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo būtinumo, organizuojant periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo bei kitas susijusias priemones.