Naujienos

2021 METŲ AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI APKLAUSOS REZULTATAI

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. spalio mėn. atliko darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą, kuria buvo siekiama atskleisti, koks yra Bendrovės darbuotojų požiūris į korupciją ir į korupcinio pobūdžio apraiškas. Darbuotojams buvo pateiktas klausimynas, skirtas jų tolerancijai korupcijai nustatyti. Apklausoje sudalyvavo 59 Bendrovės darbuotojai. Tai sudaro – 61 proc. visų Bendrovės darbuotojų. Darbuotojai į klausimus atsakė anonimiškai. Kviečiame susipažinti su statistiškai apibendrintais duomenimis.

Antikorupcinė aplinka Bendrovėje.

Didžiajai daliai apklaustųjų (85 proc.) aišku, kokia tvarka reikėtų nusišalinti esant interesų konfliktui. 92 proc. darbuotojų žino, kaip reikėtų elgtis gavus dovaną.

71 proc. apklaustųjų atsakė, kad per pastaruosius metus yra dalyvavę antikorupciniuose mokymuose, 83 proc. respondentų nurodė, kad Bendrovėje periodiškai komunikuojama darbuotojams antikorupcinės veiklos klausimais. 76 proc. apklaustųjų žino, kuris darbuotojas yra atsakingas už korupcijos prevenciją Bendrovėje.

Į klausimą, ar žinote, kokiu būdu įstaigos, kurioje dirbate, viduje galite pranešti apie pastebėtus pažeidimus, didžioji dalis (85 proc.) atsakė teigiamai. Darbuotojams buvo pateiktas teiginys: „pranešus apie korupciją įstaigoje, kurioje dirbu, būtų užtikrinamas pranešėjo konfidencialumas?“ Su šiuo teiginiu sutiko 78 proc. Bendrovės darbuotojų. 88 proc. respondentų sutiko su teiginiu: „paaiškėjus apie galimą korupciją, atvejis įstaigoje, kurioje dirbu, būtų tinkamai ištirtas ir įvertintas“.

88 proc. darbuotojų mano, kad įstaigoje pirkimai yra organizuojami sąžiningai. 76 proc. apklaustųjų į klausimą, ar įstaigoje, kurioje dirbate, esate pastebėję nepotizmo, kronizmo ar partinio protegavimo atvejų (pvz., įdarbinant, skiriant aukštesnius atlygius darbuotojams, susijusiems giminystės, politiniais ar artimos draugystės ryšiais), atsakė neigiamai.

Atsakydami į klausimą, ar jiems žinomas nors vienas atvejis, kai per pastaruosius metus darbuotojas Bendrovėje paėmė nepagrįstą atlyginimą (pvz., už paslaugų suteikimą), 54 respondentai (92 proc.) nurodė neigiamą atsakymą, 5 respondentai (8 proc.) atsakė teigiamai.

86 proc. darbuotojų sutiktų su teiginiu, kad įstaigos, kurioje dirbate, vadovas – sąžiningumo pavyzdys. Į klausimą, ar Jūs per pastaruosius metus darbovietėje patyrėte vadovų, kolegų ar suinteresuotų asmenų neteisėtą spaudimą ar poveikį, teigiamai atsakė 10 respondentų (17 proc.), neigiamai – 49 respondentai (83 proc.).

Darbuotojo korupcijos netoleravimo aspektai.

8 respondentai (14 proc.)  nurodė, kad yra buvę situacijų, kuomet jiems vykdant pavestas funkcijas buvo siūloma atsidėkoti ar kitaip paveikti. Paprašius darbuotojų pateikti savo nuomonę,  ar įstaigoje, kurioje dirbate, toleruojama korupcija, 90 proc. Bendrovės darbuotojų atsakė manantys, kad korupcija bendrovėje yra netoleruojama.

Darbuotojo vidinės vertybės.

80 proc. darbuotojų nurodė, kad pastebėję korupciją darbe apie tai praneštų asmenims, Bendrovėje atsakingiems už korupcijos prevenciją. Ženkli dauguma respondentų (98 proc.) atsakė, kad informuotų aukštesnio lygmens vadovą, jeigu tiesioginio vadovo sprendimas ar pavedimas prieštarautų teisės aktams.

Išvados

Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, jog Bendrovės darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Bendrovėje yra minimali. Tačiau taip pat darytini pastebėjimai dėl Bendrovės darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo būtinumo. Apklausos rezultatai rodo, kad yra poreikis organizuoti periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo bei kitas susijusias priemones.