Naujienos

Interesų konfliktų valdymas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas – būdas užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei korupcijai. Privačių interesų deklaravimui ir interesų derinimo kontrolei yra skirtas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) valdomas ir tvarkomas Privačių interesų registras (PINREG), kuriame pildomos ir teikiamos privačių interesų deklaracijos.

AB „Smiltynės perkėla“ savo veikloje siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymąsi, todėl 2021 m. bendrovėje atnaujintas viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas bei pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Deklaruoti privačius interesus Bendrovėje privalo žemiau nurodytas pareigas einantys asmenys:

 

Asmenys

Deklaracijoje, teikiamoje per PINREG, nurodomas pareigų pobūdis

Einamos pareigos

Valdybos narys

Valdybos narys

Generalinis direktorius

Vadovas ar jo pavaduotojas

Finansų direktorius

Infrastruktūros priežiūros vadovas

IT direktorius

Laivyno techninės priežiūros vadovas

Pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorius

Personalo direktorius

Technikos ir infrastruktūros direktorius

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas

Kapitonas

Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas

Pareigos viešųjų pirkimų procedūrose

Perkančiojo subjekto pirkimo komisijos nariai

Pirkimo komisijos nariai

Perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys

Asmenys, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus

Perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai

Pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai

Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriai

Pirkimo iniciatorius

 

Bendrovėje vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena, PINREG sistemoje pateiktose deklaracijose esančių duomenų kontrolė. Bendrovėje už asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi klausimais yra paskirtas Bendrovės teisininkas, su kuriuo galite susisiekti telefonu +370 614 39974 arba el. paštu [email protected].