Bendrovės įstatai

AKCINĖS BENDROVĖS

„SMILTYNĖS PERKĖLA“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Akcininkai neturi turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrovės organų sprendimais ir šiais įstatais.

4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius ir giminystė. Bendrovės teisnumas negali būti apribotas kitaip, kaip tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apriboti bendrovės teisnumą galima tik teismo sprendimu.

5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

7. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai, užtikrinant strateginius šalies interesus ir šalies ekonominį saugumą, yra laiku vykdyti keleivių ir krovinių pervežimą jūrų ir pakrančių vandens ir vidaus vandenų transportu, nuolat tobulinti infrastruktūrą, užtikrinančią susisiekimą per Kuršių marias, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus ir jų teikimo nepertraukiamumą, transporto priemonių ir objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą ir kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

8. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Pagrindinė bendrovės veikla yra keleivių ir krovinių pervežimas jūrų ir pakrančių vandens ir vidaus vandenų transportu ir sausumos transportu ir su tuo susijusių paslaugų teikimas, transporto agentūrų veikla, krovinių tvarkymas, laikymas ir sandėliavimas, vandens transporto įrangos nuoma, nekilnojamojo turto nuoma, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, restoranų, barų veikla, reklama.

9. Įstatymų nustatytais atvejais bendrovė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją.

III SKYRIUS

ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASĘ

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 751 911 (penki milijonai septyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai vienuolika) eurų. Jis padalytas į 330 950 (tris šimtus trisdešimt tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt) akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 17,38 euro (septyniolika eurų trisdešimt aštuoni centai).

11. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

12. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

AKCIJŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS

13. Visos bendrovės išleistos paprastosios vardinės akcijos suteikia savininkams (akcininkams) vienodas teises.

14. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

14.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

14.2. gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

14.3. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

14.4. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

14.5. pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

14.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto; bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu; tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

14.7. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

15. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

15.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

15.2. iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

15.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją ir teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis apribota akcininko teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

15.4.  gauti šių įstatų  60 punkte nurodytą informaciją apie bendrovę;

15.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

15.6. kitas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises.

16. Viena bendrovės paprastoji vardinė 17,38 euro nominalios vertės akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Balsavimo teisę visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

V SKYRIUS

BENDROVĖS ORGANAI

17. Bendrovės organai yra šie:

17.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

17.2. valdyba;

17.3. bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

19. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

20. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir valdybos nariai, bendrovės vadovas, asmuo vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus funkcijas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

21. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

21.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

21.2. keisti bendrovės buveinę;

21.3. rinkti valdybos narius;

21.4. atšaukti valdybą ar jos narius;

21.5. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

21.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

21.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;

21.8. priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

21.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

21.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

21.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

21.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

21.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

21.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

21.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

21.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

21.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

21.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

21.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

21.20.priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

21.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;

21.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

21.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

22. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia dėl pritarimo šiems valdybos sprendimams:

22.1. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

22.2. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

22.3. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

22.4. dėl ilgalaikio turto arba ilgalaikio turto vertę didinančių paslaugų įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

22.5. dėl piniginių lėšų sumos, didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, skolinimo fiziniams ir juridiniams asmenims.

23. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas, organizuojamas ir priimami sprendimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

VII SKYRIUS

VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

25. Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių skaičiaus turi būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

26. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą neturi teisės eiti šių pareigų.

27. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

28. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

29. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jei renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

30. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs bendrovę.

31. Valdyba svarsto ir tvirtina:

31.1. bendrovės veiklos strategiją;

31.2. bendrovės metinį pranešimą;

31.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

31.4. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

31.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

31.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

31.7. keleivių ir transporto priemonių kėlimosi keltais kainas;

31.8. bendrovės valdybos darbo reglamentą;

31.9. bendrovės paramos valdymo taisykles;

31.10. kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus (gaires, politikas ir pan.), kurie yra susiję su valdybos kompetencijos sritimis.

32. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo. Bendrovės vadovo atostogų, ligos metu bendrovės vadovo teikimu skiria bendrovės atsakingą darbuotoją pavaduoti bendrovės generalinį direktorių.

33. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

34. Valdyba priima:

34.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

34.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

34.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, investavimo, perleidimo (išskyrus nekilnojamąjį turtą), nuomos (išskyrus nekilnojamąjį turtą) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

34.4 sprendimus dėl ilgalaikio turto, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

34.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

34.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto arba ilgalaikio turto vertę didinančių paslaugų už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

34.7. sprendimus dėl nekilnojamojo turto perleidimo arba nuomos;

34.8. sprendimus skolinti pinigines lėšas fiziniams ir juridiniams asmenims;

34.9. sprendimus dėl sutikimo bendrovės vadovui sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį, kurios vertė yra didesnė kaip 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, prieš tai apsvarsčiusi bendrovės vadovo pateiktą tokio pirkimo dokumentų projektą (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų pirkimą);

34.10. kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

35. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus šių įstatų 22.1–22.5 papunkčiuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

36. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

37. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

37.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

37.2. bendrovės veiklos organizavimą;

37.3. bendrovės finansinę būklę;

37.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

37.5. bendrovės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo, likvidavimo tvarkos aprašo projektą;

37.6. bendrovės skolų pripažinimo beviltiškomis ar abejotinomis ir jų nurašymo tvarkos aprašo projektą.

40. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

41. Informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą valdyba teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

42. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

42.1. prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

42.2. svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

42.3. teikia pasiūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

42.4. sprendžia kitus šiuose įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

43. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

44. Valdyba privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui jo prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

45. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.

46. Valdyba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.

47. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

48. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinį direktorių renka ir atšaukia ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Generalinis direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo generaliniu direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus antrajai kadencijai, generalinis direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

49. Generaliniu direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Generaliniu direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas valdybos narys. Su generaliniu direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Valdybai priėmus sprendimą atšaukti generalinį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą valdybai. Generalinį direktorių išrinkusi valdyba sprendimą atšaukti bendrovės vadovą turi priimti per 15 dienų nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Jeigu generalinį direktorių išrinkusi valdyba nepriima sprendimo atšaukti generalinio direktoriaus, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia šešioliktą dieną nuo atsistatydinimo pranešimo gavimo dienos. Apie generalinio direktoriaus išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais valdybos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

50. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos) sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

51. Generalinis direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo.

52. Generalinis direktorius nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus, tvirtina bendrovės prekių, darbų ir paslaugų pirkimo tvarką.

53. Generalinis direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 34 punkte nustatytus sandorius generalinis direktorius gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

54. Generalinis direktorius atsako už:

54.1. bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą;

54.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;

54.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimų dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti; tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

54.4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone  nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai;

54.5. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

54.6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

54.7. bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

54.8. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

54.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;

54.10. informacijos pateikimą akcininkams;

54.11. už prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurio numatoma vertė yra didesnė kaip 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, dokumentų projekto pateikimą valdybai svarstyti (prieš bendrovei paskelbiant tokį prekių, paslaugų ar darbų pirkimą);

54.12. kitų įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose ir bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

55. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

56. Bendrovės organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos, generalinio direktoriaus) sprendimai ir kiti bendrovės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato bendrovės generalinis direktorius.

57. Bendrovės pranešimai ir kita informacija, kurią bendrovė privalo paskelbti, įstatymų nustatytais terminais skelbiami viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba įteikiami pasirašytinai arba išsiunčiami registruotais laiškais.

58. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bendrovės pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti bendrovės akcininkus, kreditorius ir kitus asmenis, pranešama pasirašytinai ar registruotu laišku.

59. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti vieši pranešimai skelbiami konkrečiame įstatyme nurodytame leidinyje, o jeigu įstatyme leidinys nenurodytas – VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės vieši pranešimai gali būti papildomai skelbiami ir kituose leidiniuose.

X SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

60. Akcininkui raštu pareikalavus (reikalavimas bendrovei įteikiamas bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų apskaitos dokumentų, valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šio bendrovės organo sprendimai. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į gauti informaciją sprendžia teismas.

61. Reikalavimą pateikusiam akcininkui sudaroma galimybė bendrovės buveinėje bendrovės darbo valandomis susipažinti su šių įstatų 60 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

62. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

63. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima bendrovės valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

64. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės vadovas.

 XII SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

66. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais bendrovės įstatus keičia bendrovės valdyba. Šiuo atveju pakeistus bendrovės įstatus pasirašo valdybos pirmininkas.

Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ įstatai pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. sausio 10 d.

Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ įstatai pasirašyti du tūkstančiai dvidešimtųjų metų sausio dešimtą dieną.

 

Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“

generalinis direktorius                                                                Mindaugas Čiakas