Darbo užmokestis

AB  ,,Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis 2018 m. planas 2018 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur 457 605
Sąnaudos vienam reisui, Eur 171 143

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2019 m. nustatyta 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 4068 1 4112
Vadovaujantys darbuotojai1 19 2405 1807 19 2550 444
Specialistai 28 1512 27 1547
Keltų įgulos nariai 24 1190 24 1158
Kasininkės 12 943 13 1028
Darbuotojų skaičius,

iš viso

84 84

* Pastaba: 2018 m. perskaičiuoti pagal mokesčių reformą, įsigaliojusią nuo 2019-01-01

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“