Darbo užmokestis

AB  ,,Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis 2018 m. planas 2018 m. faktas 2019 m. planas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur. 457 605 510
Sąnaudos vienam reisui, Eur. 171 143 160

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2019 m. nustatyta 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 4068   1 4783  
Vadovaujantys darbuotojai1 19 2405 1807 19 2640
Specialistai 28 1512 29 1559
Keltų įgulos nariai 24 1190 24 1196
Kasininkės 12 943 23 1050
Darbuotojų skaičius, 

iš viso

84   96  
             

* Pastaba: 2018 m. perskaičiuoti pagal mokesčių reformą, įsigaliojusią nuo 2019-01-01

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

Valdybos narių atlygių dydžiai 2019 m. I ketv.:

  Skaičius Vidutinis atlygio dydis, Eur.
Valdybos nariai 3 1385*

* Pastaba: vidutinis atlygis apskaičiuotas dviejų nepriklausomų Valdybos narių. Vienam valdybos nariui (Susisiekimo ministerijos atstovui) atlygis nemokamas.  

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“