Finansinės ataskaitos

DIVIDENDŲ POLITIKA

AB Smiltynės perkėla dividendų politikos nuostatai sukurti remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais (įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“), Bendrovės įstatais bei kitais Bendrovės vidiniais dokumentais.

Dividendų politika apibrėžia Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūrą, siekiant:

  • turėti skaidrų dividendų apskaičiavimo mechanizmą;
  • subalansuoti akcininkų trumpalaikius tikslus gauti kuo daugiau pelno ir ilgalaikį Bendrovės vystymą bei tvarų augimą;
  • apibrėžti Bendrovės procedūras, susijusias su dividendų paskelbimu ir mokėjimu.

AB SMILTYNĖS PERKĖLA DIVIDENDŲ POLITIKOS DOKUMETAS.

FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės ataskaitos ir rezultatai
2016 m. audito išvada, finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas
2017 m. 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys ir tarpinis pranešimas
2017 m. audito išvada, finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas